Nie masz jeszcze konta?
Masz już konto?
Nie chcesz konta?
Złóż zamówienie jako gość
dane logowania
E-mail  Hasło  Powtórz hasło
   
 
dane użytkownika / zamawiającego
     
Imię:  Nazwisko:
 
Pełna nazwa firmy:  NIP:
 
Ulica: 
Nr domu: Nr lokalu:
 
 
Kod: Miasto: Telefon:
  
 
adres dostawy
Imię:  Nazwisko:
 
Pełna nazwa firmy:  NIP:
 
Ulica: 
Nr domu: Nr lokalu:
 
 
Kod: Miasto: Telefon:
  
 

Regulamin


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Tomasz Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Tomasz Zieliński Fitnow” wpis do ew. działalności gospodarczej nr 4412/2010.

1. Informacje podstawowe
1.1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem ustalony zostaje na podstawie art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
1.2. W Regulaminie określone są rodzaje, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną przez Tomasz Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Tomasz Zieliński Fitnow” wpis do ew. działalności gospodarczej nr 4412/2010, będącego operatorem Serwisu internetowego www.Fitnow.pl także zwanego w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.
1.3. Zamieszczone na stronach internetowych Tomasz Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Tomasz Zieliński Fitnow” wpis do ew. działalności gospodarczej nr 4412/2010, informacje, katalogi, materiały oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
1.4. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.
1.5. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do umów zawartych od dnia 01.11.2011r.
2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
2.1. Operator Serwisu prezentuje porady, plany treningowe, sprzęt, akcesoria i suplementy diety na stronie głównej oraz w zakładkach SKLEP.
2.2. Informacje prezentowane na stronie dotyczące planów treningowych, porady i artykuły dostępne są dla Użytkowników nieodpłatnie. Nie stanowią one planów i porad treningowych dedykowanych indywidualnie, przed ich zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem, a Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań Użytkowników Serwisu, na które nie miał wpływu.
3. Tryb zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży.
3.1. Portal poprzez zakładkę SKLEP umożliwia dokonanie zakupów sprzętu treningowego, suplementów diety oraz akcesoriów treningowych. Do zawarcia umowy sprzedaży zastosowanie mają przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3.2. Użytkownik ma możliwość wyszukania towaru zgodnie z wybranymi przez siebie kryteriami. Serwis prezentuje wszystkie aktualnie dostępne towary odpowiadające kryteriom wybranym przez Użytkownika wraz z wszelkimi istotnymi danymi udostępnianymi przez producenta.
3.3. Zawarcie umowy.
3.3.1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta poprzez dokonanie następujących czynności przez Użytkownika:
- zalogowania się przez Użytkownika oraz aktywowania indywidualnego konta klienta (pierwsze logowanie wymaga rejestracji poprzez wpisanie danych umożliwiających wykonanie umowy do formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie),
- złożenia zamówienia na wybrany towar poprzez kliknięcie na link „kup” oraz dokonania wyboru formy płatności (przelew / za pobraniem)
- dokonania przelewu całej wymaganej kwoty w terminie nie późniejszym niż 7 dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w par.3.3.2, co nie dotyczy przypadków gdy Użytkownik wybrał opcję płatności w formie pobrania przy odbiorze
3.3.2 Po złożeniu zamówienia Sprzedający przesyła Użytkownikowi potwierdzenie drogą e-mailową o przyjęciu zamówienia wraz z danymi do przelewu i całkowitą kwotą do zapłaty uwzględniającą wybrany przez Użytkownika sposób dostarczenia przesyłki.
3.3.3 Zamówiony towar wysyłany jest w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania pełnej ceny na koncie sprzedającego lub od daty wpływu zamówienia płatnego za pobraniem.
3.3.4 Ceny towarów podane na stronie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki wskazane są osobno i uwzględniają sposób dostarczenia towaru wybrany przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia.
3.3.5 Użytkownik otrzymuje wraz z dostarczonym towarem paragon stanowiący dowód zakupu.
3.3.6 Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 21 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty o której mowa w par.3.3.3.
3.4. Rozwiązanie umowy.
3.4.1. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z zakupu poprzez złożenie oświadczenia drogą mailową lub odstąpienie od wpłaty ceny. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu stosownego oświadczenia lub dzień następujący po dacie, w której Użytkownik (Klient) zobowiązany był wpłacić cenę wraz z kosztami przesyłki (dacie wpływu środków na konto sprzedawcy).
3.4.2 Niezależnie od powyższego Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i przesłanie zwrotne otrzymanego towaru w stanie niezmienionym. Sprzedający niezwłocznie tj. nie później niż w kolejnym dniu roboczym po otrzymaniu oświadczenia wraz z zwrotem towaru przekaże Użytkownikowi wpłaconą przez niego kwotę na wskazane przez niego konto.
4. Reklamacje
4.1 W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu wadliwego wykonania umowy Użytkownikowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji. Reklamacje można składać na piśmie lub drogą mailową. Użytkownik zobowiązany jest podać w piśmie zawierającym reklamację swoje dane, w tym imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz zwięźle określić stwierdzoną nieprawidłowość. Reklamacje należy przesyłać na adres operatora Serwisu: Fitnow. Ul Pilotów 28/27. 31-462 Kraków, lub na adres e-mailowy: reklamacje@fitnow.pl. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane drogą elektroniczną lub pisemną w zależności od formy wskazanej przez Użytkownika w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.2 Zapisy paragrafu 4.1 nie wyłączają uprawnień Użytkownika określonych w Ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności dotyczących rękojmi i gwarancji.
5. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
5.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez Serwis to sprzęt komputerowy obsługujący Przeglądarkę Internetową Internet Explorer 7.0 lub wyższą z zainstalowanym Adobe Flash plug in albo Przeglądarkę Internetową FireFox 3.0 lub wyższą z zainstalowanym Adobe Flash plug In albo przeglądarkę internetową Chrome z zainstalowanym Adobe Flash plug In.
5.2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu wprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
5.3. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-mail’i, ważne jest, by Użytkownik (Klient) zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Operator Serwisu informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu operator Serwisu (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika. Użytkownik przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez operatora Serwisu rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.
6. Ochrona danych osobowych
6.1. Tomasz Zieliński prowadzący działalność – Tomasz Zieliński Fitnow- operator Serwisu jest Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. przechowuje i przetwarza je z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa przewidzianych prawem, w szczególności dbając o to by nie naruszyć praw i wolności osoby, której dane dotyczą, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 w/w ustawy.
6.2. Wobec zebrania danych osobowych Użytkownika (Klienta) Administrator informuje, ze:
6.2.1 siedzibą Administratora jest Kraków, ul. Pilotów 28/27, 31-462
6.2.2 dane zostały zebrane wyłącznie w celu świadczenia usług przez Serwis;
6.2.3 zebrane dane będą przetwarzane w celach marketingowych.
6.3. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz uprawnienie do:
- wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.
7. Autorskie prawa majątkowe.
7.1. Zdjęcia i inne utwory znajdujące się w Serwisie należą do Tomasza Zielińskiego…..i podlegają ochronie określonej w ustawie prawo autorskie z dnia 4 lutego 1994r. Użytkownicy mają prawo korzystać z nich poprzez druk wybranych stron i zapis tymczasowy dla celów związanych z wyborem oferty prezentowanej przez operatora Serwisu.
Data 01.11.2011, Kraków